Drodzy Mieszkańcy,

od dnia 08 lipca br. można składać propozycje projektów, które będą realizowane w 2020 roku. Każdy mieszkaniec Powiatu, który ukończył lub ukończy w 2019 roku 18 lat oraz organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu zgodnie z art. 3 ust.2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. mają czas na ich złożenie do dnia 12 sierpnia. Wystarczy uzyskać poparcie swojego wniosku przez co najmniej 20 mieszkańców Powiatu.

Formularz zgłaszania projektu oraz listy poparcia dostępne są tutaj.

Wzorem roku poprzedniego kwota przeznaczona na Budżet partycypacyjny w wysokości 400 000 zł została podzielona na dwie pule tj.:  

  • 180 000 zł zostanie przeznaczone na realizację projektu w gminach z liczbą mieszkańców poniżej 10 000 mieszkańców, w skład których wchodzą: Miasteczko Śląskie, Kalety, Ożarowice, Tworóg, Krupski Młyn

oraz

  • 220 000 zł zostanie przeznaczone na realizację projektu w gminach z liczbą mieszkańców powyżej 10 000 mieszkańców, w skład których wchodzą: Tarnowskie Góry, Radzionków, Świerklaniec, Zbrosławice.

Pamiętajmy, że w ramach Budżetu partycypacyjnego mogą być realizowane Projekty:

  1. dotyczące całego Powiatu, jednej lub kilku gmin łącznie,
  2. dotyczące wszystkich spraw, które mieszczą się w kompetencjach Powiatu zgodnie z art.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 511),
  3. ogólnodostępne i dotyczące potrzeb mieszkańców jednej lub kilku gmin Powiatu.
  4. zlokalizowane na nieruchomościach, do których Powiat posiada tytuł prawny do dysponowania.

Natomiast nie mogą być realizowane Projekty:

  1. których szacunkowy koszt realizacji przekracza wartość środków przeznaczonych dla poszczególnej grupy gmin, według podziału określonego w ust.4,
  2. zakładające sporządzenie wyłącznie Projektu bądź planu przedsięwzięcia,
  3. których realizacja nie zapewni możliwości korzystania mieszkańcom z zrealizowanego Projektu w ramach Budżetu partycypacyjnego z uwagi na fakt, że zadanie wymaga np. wykonania kolejnego etapu.

Wszystkie ww. informacje oraz wzory dokumentów są podane na podstawie Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego nr VII/94/2019 z dnia 28 maja 2019 roku.

Serdecznie zapraszamy!