Bezpieczny pieszy – remont nawierzchni chodników w ciągu dróg powiatowych 3275S ul. Wolności w Zbrosławicach oraz 3220S ul. Oświęcimskiej Zbrosławicach

Tytuł projektu: Bezpieczny pieszy – remont nawierzchni chodników w ciągu dróg powiatowych 3275S ul. Wolności w Zbrosławicach oraz 3220S ul. Oświęcimskiej Zbrosławicach

Wnioskodawca: Karina Respondek

Lokalizacja projektu: gmina Zbrosławice, w miejscowości Zbrosławice przy ul. Wolności i ul. Oświęcimskiej

Szacunkowy koszt projektu: 205 000 zł brutto

Opis projektu:

Remont istniejącej nawierzchni wpływa na poprawę bezpieczeństwa pieszych, poprawi komunikację zlokalizowanych przy jezdni posesji i wpłynie na walory estetyczne. Projekt będzie służył wszystkim mieszkańcom Zbrosławic, gościom oraz turystom zwiedzającym miejscowość. Chodnik tej jest ważnym ciągiem komunikacyjnym na terenie miejscowości Zbrosławice, służy mieszkańcom do poruszania się w drodze do sklepu, kościoła, a dzieciom podczas drogi do szkoły. Znajduje się przy ruchliwe drodze powiatowej.

1 ETAP: bezpośrednio przy jezdni w pasie drogowym drogi powiatowej 3275S będącej w zarządzie Powiatu Tarnogórskiego, STAN ISNIEJĄCY:

Na odcinku ul. Wolności od skrzyżowania z ulicą z ulicą Batorego do skrzyżowania z ulicą Oświęcimską zlokalizowany jest chodnik o szerokości 2 metrów o nawierzchni bitumicznej z licznymi ubytkami i nieciągłościami. Nawierzchnia chodnika nie pozwala bezpiecznie przemieszczać się pieszym, uczestnikom ruchu, nie spełnia warunków odwodnienia (nieprawidłowe pochylenie i brak ciągłości nawierzchnia w pasie drogowym). Nawierzchnia poprzez liczne ubytki powoduje brak odpowiedniego spływu poprzecznego wód opadowych i roztopowych, a niepoprawne ich odprowadzenie powoduje postępującą degradacją nawierzchni chodnika. Istniejący krawężnik typu granitowo-kamiennego zlokalizowany przy chodniku wymaga korekty poprzez podniesienie niektórych jego elementów do odpowiedniej wysokości. Podczas remontu nawierzchni należy uwzględnić niwelację pionową istniejących studni teletechnicznych i elementów infrastruktury wodociągowej.

Przedsięwzięcie będzie polegało na wykonaniu nowej nawierzchni chodnika na długości 120 metrów i szerokości nie mniejszej niż 2 metry. Przedsięwzięcie zakłada zmianę nawierzchni z bitumicznej na kostkę betonową co poprawi walory estetyczne i umożliwi odpowiednie odwodnienie chodnika. Nowa nawierzchnia spowoduje poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych. W stanie projektowym należy wszystkie istniejące elementy uzbrojenia podziemnego w postaci mediów obcych dostosować do nowej nawierzchni chodnika.

2 ETAP oddzielony od jezdni drogi powiatowej 3275S chodnik znajdujący się na działkach będących w zarządzie Powiatu Tarnogórskiego, STAN ISNIEJĄCY:

Na odcinku ul. Wolności od skrzyżowania z ul. Zamkową do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w pasie drogowym za pasem zieleni i obniżeniem w postaci rowu przydrożnego na działkach położony jest chodnik o długości ok. 320 metrów i szerokości 2 metrów. Istniejąca nawierzchnia składa się z betonowych płyt chodnikowych 50×50. Stan nawierzchni jest zły, występują liczne ubytki, a stare płyty chodnikowe klawiszują względem siebie. Na chodniku poprzez brak odpowiedniego spadku gromadzi się woda opadowa i roztopowa.

Podczas remontu nawierzchni należy uwzględnić niwelację pionową istniejących studni teletechnicznych i elementów infrastruktury wodociągowej. Przedsięwzięcie zakłada remont nawierzchni chodnika na długości 320 metrów i szerokości nie mniej niż 2 metry poprzez położenie nowej kostki betonowej koloru szarego i czerwonego przy zjazdach indywidualnych. Przedsięwzięcie zakłada zmianę nawierzchni z płyt betonowych na kostkę betonową co poprawi walory estetyczne i umożliwi odpowiednie odwodnienie chodnika. Remontowy chodnik powinien posiadać odpowiednie pochylenie poprzeczne minimum 2% w kierunku istniejącego rowu przydrożnego. Nowa nawierzchnia spowoduje poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych i zwiększy komfort ich poruszania. W stanie projektowym należy wszystkie istniejące elementy uzbrojenia podziemnego w postaci mediów obcych dostosować do nowej nawierzchni chodnika.

3 ETAP: oddzielony od jezdni drogi powiatowej 3220S chodnik znajdujący się na działkach będących w zarządzie Powiatu Tarnogórskiego, STAN ISNIEJĄCY:

Na odcinku ul. Oświęcimskiej od zatoki autobusowej do mostu nad rzeką Dramą zlokalizowany jest chodnik o szerokości co najmniej 2 metrów o nawierzchni z łamanego asfaltu z licznymi ubytkami. Nawierzchnia chodnika nie pozwala bezpiecznie przemieszczać się pieszym uczestnikom ruchu, nie spełnia warunków odwodnienia (nieprawidłowe pochylenie i brak ciągłości nawierzchni) w pasie drogowym. Nawierzchnia poprzez liczne i nierówności ubytki powoduje brak odpowiedniego spływu poprzecznego wód opadowych i roztopowych; nieoprawne ich odprowadzania skutkuje postępującą degradacja nawierzchni chodnika. Krawędź chodnika nie jest oznaczona krawężnikiem lub obrzeżami.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

5 września 2019