Informujemy, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa sieci oświetlenia alejek parkowych w Nakle Śląskim w rejonie ulicy Parkowej” dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawcę: Zakład Instalacji...