Głosowanie 2019 rok test

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury budżetu obywatelskiego przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach z siedzibą przy ul. Karłuszowiec 5 zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż:

  1. administratorem pani/pana danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 jest Starosta Tarnogórski: email: starosta@tarnogorski.pl, nr telefonu: (32) 381-37-11,
  2. w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach został powołany inspektor ochrony danych: email: iodo@tarnogorski.pl,
  3. pani/pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji w ramach Budżetu Partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok na podstawie np. art. 6 ust. 1 lit. a i e,
  4. odbiorcą pani/pana danych osobowych będzie Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5,
  5. pani/pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
  6. pani/pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia procedury wyboru projektu do realizacji w ramach Budżetu Partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego na rok 2019,
  7. posiada pani/pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  8. ma pani/pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna pani/pan, iż przetwarzanie danych osobowych pani/pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku,
  9. podanie przez panią/pana danych osobowych jest warunkiem umownym. Jest pani/pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wykluczenie pani/pana głosu z karty do głosowania na projekty w ramach Budżetu Partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego na rok 2019,
  10. pani/pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Świadomy(-a) odpowiedzialności karnej potwierdzam prawdziwość danych zamieszczonych w niniejszej karcie do głosowania na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego na rok 2019.